BTK_02
Mesterképzés (MSc / MBA)

Szociológia

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar által meghirdetett mesterszak.

A képzés megnevezése
Szociológia
Képzési terület
Társadalomtudományi
Képzés időtartama
4 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Okleveles szociológus

Áttekintés

A képzés célja

A képzés célja magas szintű szociológiai felkészültséggel rendelkező szakemberek képzése, akik a társadalmi élet különböző területein (kutatás, oktatás, kultúra, média, politika, gazdasági élet, egészségügy, környezetvédelem, településgazdálkodás, társadalompolitika) önállóan vagy csoportban végzendő kutatási, szakértői, oktatási, döntéshozói, irányítási, tervezési és szervezési feladatok felelősségteljes elvégzésére képesek. A végzettek korszerű társadalomelméleti, kutatás-módszertani és gyakorlati tudással, interdiszciplináris ismeretekkel és nemzetközi kitekintéssel rendelkeznek. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Differenciált szakmai ismeretek
 • Kisebbségszociológia
 • Kommunikáció és médiaszociológia

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudás
 • Magas szinten ismeri, érti és értelmezi a fontos szociológiai és társadalmi összefüggéseket.
 • Elmélyült ismeretekkel rendelkezik szűkebb szakterületének minden fontosabb szegmenséről, érti a szociológiában meghatározó folyamatokat.
 • Rendelkezik a szakmai munkában alkalmazható magas szintű kvantitatív és kvalitatív módszertani tudástartalmakkal, követi a társadalomtudományi módszertan főbb fejlődési tendenciáit.
 • Ismeri és érti a szociológiával szoros kapcsolatban lévő társtudományok fogalmi rendszereit, lényegi összefüggéseit és főbb irányzatait.
 • Ismeri és érti azokat a társadalmi problémákat, amelyek meghatározzák a szociológiai gondolkodás meghatározó tendenciáit.
 • Magas szintű ismeretanyaggal rendelkezik ahhoz, hogy eligazodjon a társadalmi döntéshozatal mechanizmusaiban, értse és átlássa a különböző érdekérvényesítési és érdekütköztetési fórumokat.
 • Ismeri és érti a szakma műveléséhez szükséges legalább két idegen nyelv szaknyelvi anyagát.
 • Ismeri, érti és folyamatosan fejleszti azt a tudásanyagot, amely biztos műveltségi hátteret ad a szociológia magas szintű műveléséhez.
Képesség
 • Képes eligazodni a társadalmi problémák és konfliktusok rendszerében.
 • Szűkebb szakterületén képes a társadalmi problémák és konfliktusok okainak és hatásmechanizmusainak elemzésére és összegző értékelésére.
 • Képes a releváns, magyar és idegen nyelven közzétett publikációk folyamatos tanulmányozására, az azokhoz kapcsolódó bibliográfiák, tematikus összeállítások figyelemmel kísérésére.
 • Képes a magyar és idegen nyelven közzétett kutatási eredmények saját szakterületen történő alkalmazására.
 • A szakmailag megbízható forrásokra és azok gyakorlati tapasztalataira alapozva képes a szakterülete szempontjából releváns fogalomkészletre, argumentációra, a következtetésekre épülő szociológiai elemzések elkészítésére.
 • Az integrált társadalomtudományi ismeretek segítségével felkészült a szakmai kompetenciájába tartozó munkafolyamatok irányítására, a feladatok végrehajtásához szükséges kooperációra munkatársaival és más partnerekkel.
 • Képes az újszerű szociológiai ismeretek megszerzésére, innovatív feladatok elvégzésére, érvelni tud azok fontossága mellett.
 • Szakterületén képes projektlehetőségek felkutatására, projekttervezési, vezetési és végrehajtási feladatok elvégzésére, a projektpartnerekkel való együttműködésre.
 • Képes részt venni szervezetfejlesztési koncepciók kidolgozásában, az adott szervezetek rendszerszemléletű működési elveinek meghatározásában és ezek nyilvánosság előtt történő szakszerű bemutatásában.
Attitűd
 • Bízik saját tudásában és képességeiben, elkötelezetten képviseli szakmai elképzeléseit.
 • Kritikusan ítéli meg a társadalomtudományok nyitottságát és sokszínűségét korlátozni igyekvő tudományos, gyakorlati, jogi vagy politikai törekvéseket.
 • Határozottan és elkötelezetten kiáll a globális és lokális problémák megoldására irányuló szakmai törekvések mellett.
 • Nyitott, befogadó, ugyanakkor kritikus a szakmai újításokkal szemben.
 • Elkötelezetten támogat minden olyan törekvést, amely a társadalmi esélyegyenlőség javítását szolgálja.
 • Nyitott és elkötelezett a nemzetközi szakmai együttműködések iránt.
 • Tudatosan törekszik a tudományos értelemben vett objektivitásra.
 • A tudományos szemléletmódok iránti megbecsülés elve alapján tevékenykedik és nyitott a különböző megközelítési és értelmezési módokra.
 • A tudományos korrektség elve alapján jár el, kerülve minden hátrányos megkülönböztetést.
Autonómia és felelősség
 • Önállóan és felelősségteljesen vesz részt munkaszervezetének működtetésében és irányításában, a szakmai koncepciók kidolgozásában, megvitatásában és megvalósításában.
 • Felelősségteljesen támogatja az általa irányított munkatársak szakmai életpályájának alakulását.
 • Elkötelezetten képviseli a szakmai érdekeket.
 • Törekszik a hazai és nemzetközi szakmai szervezetek munkájában részt venni.
 • Önállóan vesz részt szervezeti rendszerek fejlesztésében.
 • Személyes felelősséggel tartozik a szociológus mesterség szakmai és etikai szabályainak betartásáért, a szociológus szakma integritásának megőrzéséért.
 • Tiszteletben tartja munkatársai és tanítványai jogait.
 • Fokozott felelősséggel tartozik a kutatási alanyok biztonságáért, anonimitásáért és személyes adataik védelméért.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • OH-FHF/206-4/2009.
Dr. habil. Szabó-Tóth Kinga
PhD, intézetigazgató, ATTI

Szakkal kapcsolatos kérdések, szakfelelős

A/5
épület, II., 215.
Graholy Éva
adminisztrátor

Szakkal kapcsolatos kérdések

A/5
épület, II., 219.

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

A szak orientációja:
kiegyensúlyozott (40-60 százalék)

A diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték:
15 kredit

A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték:
6 kredit

A törzsanyag részletei

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

 • klasszikus és kortárs társadalomtudományi elméletek
 • 10-35 kredit;

kutatásmódszertan

 • emelt szintű kvantitatív és kvalitatív módszerek, informatikai alkalmazások
 • 10-50 kredit;

differenciált szakmai ismeretek

 • oktatás, kultúra, média, politika, gazdaság, egészségügy, környezetvédelem, településgazdálkodás, társadalompolitika
 • 20-60 kredit.

A képző intézmény által ajánlható specializációhoz tartozó tantárgyakhoz rendelhető kreditérték legfeljebb 30 kredit.

Szakmai gyakorlat

3×40 órás szakmai gyakorlat a szakirányokhoz kapcsolódva (3 féléven keresztül).

A szakmai gyakorlat a képzés tantervében meghatározott gyakorlat, amelynek kreditértéke 2-6 kredit.

Idegennyelvi követelmények

A Miskolci Egyetem minden mesterképzési szakán a szakmai tárgyak idegen nyelvű, kötelező szakirodalmi előírásai, idegen nyelvű szakmai feladatai, illetve idegen nyelven hirdetett szakmai tantárgyak és szabadon választható általános és egyéb idegennyelvi tantárgyak útján biztosítja a szakképzettség gyakorlásához szükséges szaknyelv fejlesztési lehetőségét. 

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

120 kredit

Dr. Illésné dr. Kovács Mária

Dékán, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

dekan_btk

A Miskolci Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara a 21. század emberének is korszerű, jól hasznosítható tudást nyújt. Képzési palettáján mindaz megtalálható, ami a klasszikus értelemben vett bölcsészet- és társadalomtudományok körébe tartozik, de bőséges a kínálat az osztatlan tanárképzés és a gyógypedagógus-képzés területén is. Karunkon minden hallgató számára elérhető a mai, felgyorsult tempójú élet nélkülözhetetlen kelléke, a gyakorlatorientált, alkalmazható tudás.

Dr. Illésné dr. Kovács Mária

btk_01
btk_02
University student working in the library
btk_04
btk_05
btk_06

Jövőkép

A mesterképzésen végzett hallgatóink olyan területeken helyezkedhetnek el, ahol önállóan vagy csapatban kell komplex társadalmi problémákat azonosítani, feltárni, elemezni és megoldani állami, önkormányzati, egyházi, valamint civil szervezetek keretein belül. A szak két specializációjának megfelelően különösen alkalmasak a kisebbségekkel kapcsolatos témák feldolgozására, a velük való munkavégzésre, valamint a kommunikáció és médiaszociológia területein munkát vállalni, különösen alkalmazott szociológiai kutatások végzése, az adott csoportokkal végzett gyakorlati munka, hírszerkesztői, újságírói, riporteri munka, tényfeltáró anyagok készítése terén.

Legjellemzőbb pozíciók
 • Elemző
 • Piackutató
 • Társadalomtudományi projektek menedzsere
 • Társadalomtudományi kutató
 • Szociális, illetve gyermekvédelmi szakember
 • Statisztikus
 • Demográfus
 • Ifjúságkutató
 • Jogszociológus
 • Kisebbségszociológus
 • Közvéleménykutató (elemző)
 • Kutatószociológus
 • Városszociológus
A képzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök
 • 2626 Szociológus, demográfus
 • 2311 Szociálpolitikus
 • 2621 Filozófus, politológus
 • 2625 Statisztikus

A szakot meghirdető kar

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar a nagy múltú, több évszázados gyökerű Miskolci Egyetem egyik fiatalabb fakultása, amelyet az a világos társadalmi igény hívott életre, hogy a humán tudományterületek is megjelenjenek az egyetem oktatási palettáján. A miskolci bölcsészképzés 1992-ben indult útjára, végzett hallgatóink azóta sikeresen helyt állnak akár az oktatás, a tudomány, a kultúra, illetve a média világában, akár a gazdaság szféráiban. Mi sem bizonyítja jobban az itt végzettek elismertségét, mint hogy egyetemünk rektora is a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karon tanult.

Hosszú évek minőségfejlesztő munkájának az eredménye, hogy karunk előkelő helyet foglal el oktatói kiválósága alapján a hazai felsőoktatásban. Kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerünk folytán a hallgatók jelentős számban vehetnek részt külföldi egyetemek képzésein, továbbá mi is szép számmal fogadunk külföldi hallgatókat. A BTK-n diplomázottak elhelyezkedési esélyeit folyamatosan figyelemmel kísérjük, ennek alapján határozottan állíthatjuk, hogy munkaerő-piaci helyzetük semmivel sem rosszabb, mint más tudományterületek esetén. A kar minősítését az is fémjelzi, hogy az anonim válaszadó hallgatók csaknem 90 %-a nyilatkozott úgy, hogy újra az ME BTK-t választaná. A jó nyelvtudás, a jó kommunikációs és prezentációs készség jelentősen javítja a bölcsészek, pedagógusok, társadalomtudósok lehetőségeit. Karunk a bölcsészet- és társadalomtudományok, valamint a tanárképzés regionális szellemi központjaként meghatározó oktatási és kutatási centrumként kívánja ellátni feladatait – a régió, a társadalom szolgálatában.

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír