BTK_02
Szakirányú továbbképzés

Protestáns köznevelési vezető pedagógus-szakvizsgára felkészítő

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar által meghirdetett szakirányú továbbképzés.

A képzés megnevezése
Protestáns köznevelési vezető pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés
Képzési terület
Pedagógusképzés
Képzés időtartama
4 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Szakvizsgázott pedagógus protestáns köznevelési vezető szakirány

Áttekintés

A jelentkezés feltételei

 • Az alábbi alapképzési szakok (korábban főiskolai szintű képzések) valamelyikén szerzett végzettség és szakképzettség:
  tanító, óvodapedagógus, csecsemő- és kisgyermeknevelő, konduktor, gyógypedagógia
 • vagy bármely tanári szak valamelyikén (korábban főiskolai vagy egyetemi szintű képzésben) szerzett végzettség és szakképzettség
 • legalább három év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat

A képzés célja

A képzés célja a protestáns köznevelési intézmények vezetőinek felkészítése feladatuk szakszerű ellátására, illetve a pedagógus szakvizsga letételére. A képzés a világnézetileg elkötelezett köznevelési intézmények formális és informális vezetőinek kíván segítséget nyújtani, hogy saját helyzetükben minél hatékonyabb vezetővé váljanak. A képzés fókuszában a korszerű vezetési ismeretek, hazai és nemzetközi jó gyakorlatok és a keresztyén pedagógia sajátosságai állnak.

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudás
 • rendelkezik az intézményvezetői feladatok ellátásához szükséges közigazgatási, tanügy-igazgatási, munkajogi, családjogi, adatkezelési jogi, gyermekvédelmi ismeretekkel;
 • ismeri a köznevelési környezetben alkalmazható szervezetfejlesztési és vezetési elméleteket és gyakorlatokat;
 • ismeri a pedagógiai munka mérésére vonatkozó módszereket, a mérés és értékelés alapelveit;
 • ismeri a pedagógusok előmeneteli és értékelési rendszerének jogszabályi és gyakorlati vonatkozásait;
 • rendelkezik a pedagógusok szerepének meghatározásához szükséges, az egyéni sajátosságokat figyelembe vevő személyiségformálási ismeretekkel;
 • ismeri az egyházi fenntartású intézmények rendszerét, különös tekintettel a református köznevelési rendszerre;
 • rendelkezik a sajátos pedagógiai, pszichológiai ismereteket és módszereket igénylő személyek és csoportok neveléséhez-oktatásához szükséges ismeretekkel;
 • ismeri a hátránykompenzáló és differenciáló pedagógia elméleti és gyakorlati vonatkozásait;
 • ismeri az egyházi fenntartású intézmények gazdálkodását és költségvetés készítési módszertanát;
 • ismeri a keresztyén nevelés-oktatás nemzetközi tendenciáit és elméleti alapjait;
 • tisztában van a keresztyén   vezetés elméletének biblikus alapjaival.
Képesség
 • az intézményvezetői feladatok ellátásához szükséges közigazgatási, tanügy-igazgatási, munkajogi, családjogi, adatkezelési jogi, gyermekvédelmi ismeretek gyakorlati alkalmazására;
 • a szervezetfejlesztési és vezetési problémák felismerésére és kezelésére;
 • a pedagógia munka hatékonyságának mérésére, értékelésére és a teljesítménymutatók meghatározására;
 • a pedagógusok előmenetelével kapcsolatos feladatok ellátására, a pedagógusok előmenetelének támogatására;
 • felismerni a pedagógusszerepet különböző intézményi helyzetekben, figyelembe véve az egyéni sajátosságokat;
 • döntéseit minden lehetséges körülmény megvizsgálását követően, etikus módon meghozni;
 • a köznevelési intézményt, a fenntartó által meghatározott elvárások mentén vezetni;
 • a sajátos pedagógiai, pszichológiai ismereteket és módszereket igénylő személyek és   csoportok neveléséhez – oktatásához szükséges módszerek intézményi alkalmazására, az alkalmazott módszerek megfelelőségének vizsgálatára;
 • az egyházi fenntartású intézmény költségvetésének elkészítésére és végrehajtására;
 • ökumenikus kapcsolattartás megfelelő módszereinek felismerésére és alkalmazására;
 • felismerni az egyes csoportok szükségleteit;
 • intézménye küldetését a felekezeti oktatásrendszerén belül értelmezni;
 • megfelelően alkalmazni a kommunikációs technikákat.
Attitűd
 • elkötelezett az egyetemes keresztyénség értékeinek megbecsülése és képviselete mellett;
 • nyitott a szakterülete átfogó gondolkodásmódjának és annak gyakorlati működése alapvető jellemzőinek hiteles közvetítésére, átadására;
 • törekszik arra, hogy a problémákat lehetőleg másokkal együttműködésben oldja meg;
 • a komplex megközelítést kívánó, illetve váratlan döntési helyzetekben is törekszik a     jogszabályok és etikai normák teljes körű figyelembevételével meghozni döntését;
 • vállalja és hitelesen képviseli szakterülete társadalmi szerepét, alapvető viszonyát a világhoz;
 • elkötelezett a világnézetileg elkötelezett felekezeti nevelés-oktatás szakmai fejlesztése iránt;
 • az intézményvezetést hivatásként, keresztyén küldetésként képes értelmezni.
Autonómia és felelősség
 • tudatosan vállalja és közvetíti a keresztyén etika normáit;
 • kész az egyházi és köznevelési környezetben bekövetkező változások önálló megfigyelésére;
 • tudatosan képviseli azokat a formákat és módszereket, amelyekkel szakterületén dolgozik;
 • etikus döntéseket hoz az információk közlésére vonatkozólag, tiszteletben tartja az egyházi közösség tagjainak személyiségi jogait;
 • a szakmai közösség és az egyéni érdekei között egyensúlyt és összhangot teremt;
 • az intézmény pedagógusait és tanulóit és azok szüleit keresztyén közösségként értelmezi.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • A protestáns köznevelési vezető pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak kódja: TTOVPKL
 • IVIE: 106/2022. számú szenátusi határozat (2022. május 26.)
Dr. habil. K. Nagy Emese
egyetemi docens

Szakkal kapcsolatos kérdések, szakfelelős

C/1
épület, III., 319-320.
Szenczi Denisa
igazgatási ügyintéző

Szakkal kapcsolatos kérdések

C/1
épület, III., 319-320.

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

Kötelező ismeretkörök: 55 kredit

Közigazgatási vezetési ismeretek: 4 kredit

 • Közigazgatási és jogi ismeretek. Tanügy – igazgatási ismeretek.

A nevelési-oktatási intézmény, mint szervezet: 4 kredit

 • Szervezetfejlesztési ismeretek, vezetéselmélet iskolamarketing. Intézményi konfliktuskezelés

A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága: 6 kredit

 • Mérés-értékelés az oktatásban, mérésmetodika, a tanári munka hatékonyságának mérése. Alternatívák, innovációk a közoktatási intézményekben.

A pedagógus a nevelési-oktatási intézményben: 18 kredit

 • Pedagógusok előmeneteli és értékelési rendszere. Az intézmény és a pedagógus kapcsolata (esetmegbeszélések). Pedagógusszerepek, pedagógusetika. Pedagógus-mentálhigiéné.

Sajátos pedagógiai-pszichológiai ismereteket és módszereket igénylő személyek, illetve csoportok nevelése-oktatása: 21 kredit

 • Bevezetés a Bibliai olvasásába (Bibliaismeret). Az egyházi fenntartású intézmények rendszere. Tehetséggondozás elmélete és gyakorlata. Integráció és szegregáció kérdései, multikulturális nevelés. Romológia. Hátránykompenzáló és differenciáló pedagógia. Esettanulmány (differenciálás). Család és gyermekvédelem. Művészet és nevelés. Drámapedagógia.

Szabadon választható: 2 kredit

 • A Magyarországi Református Egyház köznevelési és tehetségfejlesztési stratégiája.

Választáson alapuló ismeretkörök: 55 kredit

Jogi ismeretek: 23 kredit

 • Munkajogi ismeretek. Családjogi ismeretek. Adatkezelési jogi ismeretek. Az intézményvezető munkaügyi feladatai. Az intézményvezető gyermekvédelmi feladatai. Adatkezelés az intézményben.

Gazdálkodási ismeretek: 9 kredit

 • Egyházi fenntartású intézmény költségvetése és gazdálkodása. Költségvetés készítés módszertana. Pályázatírás.

Értékorientált vezetés: 23 kredit

 • Keresztyén vezetés esszenciája. A keresztyén vezető. A keresztyén oktatás létjogosultsága. Mitől keresztyén az iskola? Értékközpontú vezetés. Vezetői etika. Vallási (biblikus szemlélet) és pénzügyi kérdések egyensúlya az intézményvezetésben. A keresztyén szemléletű pénzügyi gazdálkodás. Bibliai szemléletű szervezetfejlesztés. Isten szerinti kiválóság a felekezeti oktatásban.

A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit

Szakmai gyakorlat

Idegennyelvi követelmények

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

120 kredit

Dr. Illésné dr. Kovács Mária

Dékán, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

dekan_btk

A Miskolci Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara a 21. század emberének is korszerű, jól hasznosítható tudást nyújt. Képzési palettáján mindaz megtalálható, ami a klasszikus értelemben vett bölcsészet- és társadalomtudományok körébe tartozik, de bőséges a kínálat az osztatlan tanárképzés és a gyógypedagógus-képzés területén is. Karunkon minden hallgató számára elérhető a mai, felgyorsult tempójú élet nélkülözhetetlen kelléke, a gyakorlatorientált, alkalmazható tudás.

Dr. Illésné dr. Kovács Mária

btk_01
btk_02
University student working in the library
btk_04
btk_05
btk_06

Jövőkép

Elsősorban protestáns köznevelési intézmények és egyéb oktatási, nevelési intézmények   vezetői, vezető-helyettesi, szakmai munkaközösség-vezetői, a szakképzés tovább- és átképzési intézmények vezető munkakörei; a szaktanácsadói, szakértői, vizsgaelnöki feladatok, a pedagógia intézetek és szakszolgálatok munkatársai, továbbá valamennyi pedagógus munkakörben dolgozó alkalmazott beosztás munkakörei.

A szakot meghirdető kar

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar a nagy múltú, több évszázados gyökerű Miskolci Egyetem egyik fiatalabb fakultása, amelyet az a világos társadalmi igény hívott életre, hogy a humán tudományterületek is megjelenjenek az egyetem oktatási palettáján. A miskolci bölcsészképzés 1992-ben indult útjára, végzett hallgatóink azóta sikeresen helyt állnak akár az oktatás, a tudomány, a kultúra, illetve a média világában, akár a gazdaság szféráiban. Mi sem bizonyítja jobban az itt végzettek elismertségét, mint hogy egyetemünk rektora is a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karon tanult.

Hosszú évek minőségfejlesztő munkájának az eredménye, hogy karunk előkelő helyet foglal el oktatói kiválósága alapján a hazai felsőoktatásban. Kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerünk folytán a hallgatók jelentős számban vehetnek részt külföldi egyetemek képzésein, továbbá mi is szép számmal fogadunk külföldi hallgatókat. A BTK-n diplomázottak elhelyezkedési esélyeit folyamatosan figyelemmel kísérjük, ennek alapján határozottan állíthatjuk, hogy munkaerő-piaci helyzetük semmivel sem rosszabb, mint más tudományterületek esetén. A kar minősítését az is fémjelzi, hogy az anonim válaszadó hallgatók csaknem 90 %-a nyilatkozott úgy, hogy újra az ME BTK-t választaná. A jó nyelvtudás, a jó kommunikációs és prezentációs készség jelentősen javítja a bölcsészek, pedagógusok, társadalomtudósok lehetőségeit. Karunk a bölcsészet- és társadalomtudományok, valamint a tanárképzés regionális szellemi központjaként meghatározó oktatási és kutatási centrumként kívánja ellátni feladatait – a régió, a társadalom szolgálatában.

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír