BTK_02
Szakirányú továbbképzés

Szakfordító és audiovizuális fordító

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar által meghirdetett szakirányú továbbképzés.

A képzés megnevezése
Szakfordító és audiovizuális fordító
Képzési terület
Társadalomtudomány
Képzés időtartama
2 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Szakfordító és audiovizuális fordító (magyar nyelv és angol vagy német nyelv)

Áttekintés

A képzés célja

A képzés célja olyan szakfordítók és audiovizuális fordítók képzése, akik képesek szakszerűen ellátni az írásbeli és nyelvi közvetítés feladatát A nyelvről B nyelvre és B nyelvről A nyelvre. Az írott forrásnyelvi szöveget tartalmilag pontosan és nyelvileg helyesen vissza tudják adni a célnyelven. Képesek az audiovizuális fordítás elveinek és módszereinek gyakorlati alkalmazására. A szakfordító és az audiovizuális fordító számára fontos szoftvereket alkalmazni tuják, és az audiovizuális fordítási folyamatban az audiovizuális fordítói feladatokat képesek ellátni.

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudás
 • kifogástalanul ismeri az anyanyelvét;
 • magas szinten ismeri az adott idegen nyelvet;
 • tisztában van a társadalomtudományok és a gazdasági élet nyelvhasználatával, terminológiájával;
 • ismeri a társadalomtudományokban és a gazdasági életben használt szövegfajták jellegzetességeit;
 • ismeri az audiovizuális szövegfajták jellegzetességeit;
 • ismeri az audiovizuális fordítás alapelveit és módszereit;
 • ismeri a szakfordítás és az audiovizuális fordítási segédeszközöket (pl. nyomtatott szótár, elektronikus szótár, terminológiai adatbázisok);
 • ismeri a szakfordító és audiovizuális fordító számára fontos szoftvereket (pl. SDL MultiTerm és qTerm, Subtitle Workshop, Amara, EZTitles);
 • tisztában van az audiovizuális fordítás folyamatában részt vevő különböző szakemberek és intézmények (pl.: szinkronstúdiók) feladataival;
 • rendelkezik olyan számítástechnikai ismeretekkel, amelyek képessé teszik a fordítást és az audiovizuális fordítást segítő eszközök használatára.
Képesség
 • ellátja az írásbeli nyelvi közvetítés feladatát;
 • eligazodik az adott szakterület szövegfajtáiban, szóhasználatában és terminológiájában mind a forrás-, mind a célnyelven;
 • olyan szöveget alkot mindkét nyelven, amely a tartalmi hűség mellett megfelel az adott nyelv hagyományainak, szerkezetének és szóhasználatának, valamint a szóban forgó szakterület terminológiai elvárásainak is;
 • megfelelő idegen nyelvi és anyanyelvi tudás és szabatos fogalmazási készség birtokában képes a nyelvhelyességi szabályokat automatikus alkalmazni;
 • képes a megfelelő fordítási műveletek alkalmazására és a megfelelő fordítói stratégia kiválasztására,
 • a szövegfajtának megfelelő fordítási technikát alkalmazza;
 • eligazodik az adott szakterület szövegfajtáiban, szóhasználatában és terminológiájában mind a forrás-, mind a célnyelven;
 • a fordítástámogató eszközöket, szoftvereket, internetes kommunikációs eszközöket használja fordítóként és audiovizuális fordítóként egyaránt;
 • az audiovizuális fordítás elveit és módszereit gyakorlatban alkalmazza;
 • eligazodik a szakfordítás és az audiovizuális fordítási segédeszközök használatában (pl. nyomtatott szótár, elektronikus szótár, terminológiai adatbázisok);
 • alkalmazza a szakfordító és az audiovizuális fordító számára fontos szoftvereket;
 • ellátja az audiovizuális fordítási folyamatban az audiovizuális fordítói feladatokat.
Attitűd
 • nyitott a szakmai újdonságok iránt;
 • nyitott a szakmai és módszertani fejlesztések iránt, amelyek hatékonyabbá teszik a munkavégzést;
 • kíváncsi a szakma fejlődése iránt;
 • rugalmasan alkalmazkodik a változó szakmai környezethez és munkafeltételekhez;
 • kritikusan gondolkodik és elemzi a fordítók és tolmácsok munkavégzésének mindenkori körülményeit;
 • szemlélete kritikus a szakmai folyamatokkal és saját szakmai teljesítményével kapcsolatban;
 • kreatív problémamegoldás jellemzi szakmai tevékenységét és pályafutását;
 • fogékony a szakmai újításokra és a folyamatos szakmai továbbképzés igénye jellemzi;
 • rendelkezik az élethosszig tartó tudásvággyal és tanulási hajlandósággal.
Autonómia és felelősség
 • a szakmát önállóan végzi, mivel rendelkezik az ehhez szükséges ismeretekkel, képességekkel, jártassággal és gyakorlattal;
 • a legjobb tudása szerint képviseli a szakterület szakmai és etikai alapértékeit.
 • rendelkezik szakmatudattal;
 • betartja a szakmai etikai szabályokat;
 • diszkréten kezeli a tudomására jutott bizalmas információkat.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • A képzés kódja: TTOVSAI
 • Nyilvántartásba vétel: FNYF/1630-3/2023
Dr. Mokrainé Orosz Angéla
mesteroktató

Szakkal kapcsolatos kérdések, szakfelelős

A/6
épület, fsz., 25.

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

Nyelvi tantárgycsoport:
15 kredit

 • Magyar nyelv és kontrollszerkesztés
 • Szaknyelvi terminológia

Fordítási és audiovizuális fordítás tantárgycsoport:
30 kredit

 • Bevezetés a fordítás elméletébe és gyakorlatába
 • Szakfordítás
 • Fordítási projektmunka
 • Bevezetés az audiovizuális fordításba
 • Hangalámondás
 • Bevezetés a szinkronfordításba
 • Szinkronfordítás és feliratozás
 • Feliratozás-technika
 • Audiovizuális fordítási projekt.

Kiegészítő ismeretek:
5 kredit

 • Jogi alapismeretek
 • Gazdasági alapismeretek
 • EU-tanulmányok
 • Szakmai fórum
 • Filmes alapismeretek.

A szakdolgozat kreditértéke:
10 kredit

Szakmai gyakorlat

Idegennyelvi követelmények

Választható idegen nyelvek: angol vagy német

A képzésre való felvétel feltétele felsőfokú nyelvtudás a választott idegen nyelvből, illetve egy C1 típusú komplex felsőfokú nyelvvizsga megléte előnyt jelent.

Felvételi vizsga keretében mérjük a jelentkezők nyelvtudását. A felvételi vizsga írásbeli, egy szöveg fordítása idegen nyelvről magyarra és egy magyar nyelvű szöveg fordítása a választott idegen nyelvre, saját szótár segítségével.

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

60 kredit

Dr. Illésné dr. Kovács Mária

Dékán, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

dekan_btk

A Miskolci Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara a 21. század emberének is korszerű, jól hasznosítható tudást nyújt. Képzési palettáján mindaz megtalálható, ami a klasszikus értelemben vett bölcsészet- és társadalomtudományok körébe tartozik, de bőséges a kínálat az osztatlan tanárképzés és a gyógypedagógus-képzés területén is. Karunkon minden hallgató számára elérhető a mai, felgyorsult tempójú élet nélkülözhetetlen kelléke, a gyakorlatorientált, alkalmazható tudás.

Dr. Illésné dr. Kovács Mária

btk_01
btk_02
University student working in the library
btk_04
btk_05
btk_06

Jövőkép

A képzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök

2627 Nyelvész, fordító, tolmács

 • Filmfordító
 • Fordítás ellenőrző
 • Filológus
 • Lírai művek fordítója
 • Műszaki fordító
 • Nyelvtudós
 • rózai és drámai művek fordítója
 • Szakfordító

2492 Nyelvtanár (iskolarendszeren kívül)

A szakot meghirdető kar

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar a nagy múltú, több évszázados gyökerű Miskolci Egyetem egyik fiatalabb fakultása, amelyet az a világos társadalmi igény hívott életre, hogy a humán tudományterületek is megjelenjenek az egyetem oktatási palettáján. A miskolci bölcsészképzés 1992-ben indult útjára, végzett hallgatóink azóta sikeresen helyt állnak akár az oktatás, a tudomány, a kultúra, illetve a média világában, akár a gazdaság szféráiban. Mi sem bizonyítja jobban az itt végzettek elismertségét, mint hogy egyetemünk rektora is a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karon tanult.

Hosszú évek minőségfejlesztő munkájának az eredménye, hogy karunk előkelő helyet foglal el oktatói kiválósága alapján a hazai felsőoktatásban. Kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerünk folytán a hallgatók jelentős számban vehetnek részt külföldi egyetemek képzésein, továbbá mi is szép számmal fogadunk külföldi hallgatókat. A BTK-n diplomázottak elhelyezkedési esélyeit folyamatosan figyelemmel kísérjük, ennek alapján határozottan állíthatjuk, hogy munkaerő-piaci helyzetük semmivel sem rosszabb, mint más tudományterületek esetén. A kar minősítését az is fémjelzi, hogy az anonim válaszadó hallgatók csaknem 90 %-a nyilatkozott úgy, hogy újra az ME BTK-t választaná. A jó nyelvtudás, a jó kommunikációs és prezentációs készség jelentősen javítja a bölcsészek, pedagógusok, társadalomtudósok lehetőségeit. Karunk a bölcsészet- és társadalomtudományok, valamint a tanárképzés regionális szellemi központjaként meghatározó oktatási és kutatási centrumként kívánja ellátni feladatait – a régió, a társadalom szolgálatában.

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír