AVK_01
Duális képzés

Anyagmérnöki duális mesterképzés

Anyag- és Vegyészmérnöki Kar által meghirdetett mesterszak.

A képzés megnevezése
Anyagmérnök
Képzési terület
Műszaki
Képzés időtartama
4 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Okleveles anyagmérnök

Áttekintés

Duális képzés

Résztvevő partner cégek
 • BorsodChem Zrt.
 • ContiTech Magyarország Kft.
 • Metal Shredder Hungary Zrt.

A képzés célja

A képzés célja anyagmérnökök képzése, akik a műszaki anyagok (fémek, kerámiák, polimerek és kompozitok, új funkcionális anyagok) szerkezetével, tulajdonságaival, viselkedésével foglalkozó alaptudományokban szerzett ismereteik birtokában képesek ezen anyagok gyártási, alakítási és feldolgozási technológiáinak tervezésére és azok magas színvonalon való működtetésére, a szakterülethez kapcsolódó szervezési és irányítási feladatok rendszerszerű végzésére, az anyagmérnöki célú kutatási, fejlesztési feladatok ellátására, koordinálására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

A szakképzettség oklevélben történő angol nyelvű megjelölése:
Materials Engineer.

Specializációk
 • Szilikátmérnöki specializáció
  (Silicate Engineering specialization)
  angolul is
 • Polimermérnöki specializáció
  (Polymer Engineering specialization)
  angolul is
 • Vegyipari-technológiai specializáció
  (Chemical-technological specialization)
 • Fenntartható energetikai
  (Sustainable Energetics specialization)
Kiegészítő specializációk
 • Anyagvizsgálati és nanotechnológiai kiegészítő specializáció
  (Materials Testing and Nanotechnology specialization)
 • Környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási kiegészítő specializáció
  (Environment Protection and Waste Management specialization)
 • Archeometallurgiai kiegészítő specializáció
  (Archeometallurgy specialization)
 • Minőségirányítási kiegészítő specializáció
  (Quality Control specialization)

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudás
 • Részletes ismeretekkel rendelkezik az anyagmérnöki szakmához kapcsolódó természettudományos és műszaki elméletek és gyakorlati eljárások tekintetében.
 • Részletesen ismeri a specializációjának megfelelő szerkezeti anyagok fontosabb tulajdonságait, alkalmazási területeit.
 • Részletesen ismeri a műszaki dokumentáció készítésének szabályait.
 • Áttekintő ismeretekkel rendelkezik a vezetéshez kapcsolódó szervezési eszközök és módszerek tekintetében.
 • Áttekintő ismeretekkel rendelkezik a szakmagyakorláshoz szükséges jogszabályokról.
 • Rendelkezik a területhez kapcsolódó méréstechnikai és méréselméleti ismeretekkel.
 • Alapvetően ismeri a szakmai tevékenységéhez kapcsolódó információs és kommunikációs technológiákat.
 • Átfogó ismeretekkel rendelkezik a korszerű anyagszerkezetek és anyagtechnológiák terén.
Képesség
 • Képes megfogalmazni a szakterülethez kapcsolódó problémákat a matematika nyelvén és analitikus vagy numerikus megoldást tud adni az adódó egyenletek (egyenletrendszerek) megoldásával.
 • Rendelkezik a megfelelő szintű manuális készségekkel.
 • Képes feldolgozni és rendszerezni az anyaggyártó rendszerek és folyamatok üzemeltetése során gyűjtött információkat, a folyamatokat modellezve következtetéseket von le.
 • Minőségbiztosítási, méréstechnikai és folyamatszabályozási feladatokat old meg anyaggyártó rendszerek és technológiák esetén.
 • Rendszerszemléletű, folyamatorientált gondolkodásmód alapján komplex rendszereket tervez.
 • Különböző műszaki anyagok között lévő kapcsolatrendszerek alapján képes meghatározni az anyagok összetételét, szerkezetét és tulajdonságait, kiválasztja és kezeli a szükséges műszereket.
 • Képes laboratóriumi vizsgálatokat végezni, a mérési eredményeket feldolgozni, kiértékelni és dokumentálni.
 • Képes működtetni a specializációjának megfelelő gépeket és berendezéseket.
 • Képes a specializációjának megfelelő jellemző gyártástechnológiai eljárásokat alkalmazni.
 • Törekszik arra, hogy önképzése révén eredeti ötletekkel gazdagítsa a szakterület tudásbázisát.
 • Megtervezi és menedzseli a szükséges műszaki, gazdasági, környezeti, és humánerőforrások felhasználását.
 • Anyagmérnöki kérdésekben képes megalapozott mérnöki állásfoglalást kialakítani, és álláspontját mind magyarul, mind idegen nyelven képviselni tudja.
Attitűd
 • Törekszik arra, hogy szakterülete legújabb eredményeit saját fejlődése szolgálatába állítsa.
 • Törekszik arra, hogy önképzése révén eredeti ötletekkel gazdagítsa a szakterület tudásbázisát.
 • Törekszik a fenntarthatóság és energiahatékonyság követelményeinek érvényesítésére.
 • Törekszik szakmailag magas szinten önállóan vagy munkacsoportban megtervezni és végrehajtani a feladatait.
 • Törekszik arra, hogy a munkáját rendszerszemléletű és folyamatorientált gondolkodásmód alapján komplex megközelítésben végezze.
 • Munkája során vizsgálja a kutatási, fejlesztési és innovációs célok kitűzésének lehetőségét és törekszik azok megvalósítására.
 • Nyitottan áll az önművelést, önfejlesztést szolgáló szakmai továbbképzésekhez.
 • Elkötelezett a magas színvonalú, minőségi munkavégzés iránt és törekszik e szemléletet munkatársai felé is közvetíteni.
Autonómia és felelősség
 • Szakmai problémák megoldása során önállóan és kezdeményezően lép fel.
 • Felelősséggel viseltetik a fenntarthatóság és környezettudatosság terén.
 • Döntéseit körültekintően, más szakterületek (elsősorban jogi, közgazdasági, energetikai és környezetvédelmi) képviselőivel konzultálva, önállóan hozza meg, és felelősséget vállal azokért.
 • Döntései során figyelemmel van a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, az egyenlő esélyű hozzáférés elvére és alkalmazására, a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki, gazdasági és jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető előírásaira.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • A képzés megnevezése: anyagmérnöki mesterképzési szak
 • A képzés kódja: MSZKANY
 • A képzés besorolása: műszaki képzési terület
 • Megszerezhető szakképzettség(ek): okleveles anyagmérnök
 • A képzés nyelve: magyar/angol
 • A képzés munkarendje: nappali/levelező (angolul csak nappali)
 • A képzés helye: Miskolc
 • A képzés során megszerzendő kreditek száma: 120 kredit
 • A meghirdetés kezdetének ideje: 2006/2007. tanév
Prof. Dr. Baumli Péter
Szakkal kapcsolatos kérdések
C/1
épület, I., 106.

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

A szak orientációja:
kiegyensúlyozott (40-60 százalék)

Természettudományos alapismeretek:
26–36 kredit

 • matematika,
 • szilárdtest fizika,
 • fluidumok fizikája, mechanikája,
 • kémia,
 • fizikai-kémia,
 • valamint az alapismeretek azon tárgyai, amelyek szakmaspecifikusak

Gazdasági és humán ismeretek:
10–20 kredit

 • vezetési és menedzsment ismeretek,
 • kommunikáció elmélet,
 • marketing,
 • jogi ismeretek,
 • pénzügyi ismeretek,
 • valamint szakmaspecifikus gazdasági és humán ismeretek
 • A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 10–30 kredit (anyagszerkezettan, anyagtulajdonságok, anyagtervezés, polimerek, kerámiák, fémek, kompozitok; valamint szakmaspecifikus szakmai ismeretek)

A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei:
46–60 kredit

 • differenciált szakmai ismeretek:
  intézményspecifikus szakirányú ismeretkörök a kerámia- és szilikátmérnöki, a polimermérnöki, a mechanikai-technológiai, a fémtechnológiai, a metallurgiai és öntészeti, a nanoszerkezetű anyagok és technológia, a távközlési és informatikai funkcionális anyagok, a kompozitanyagok, a bio- és intelligens anyagok területéről, a vegyipari technológia, kiegészítve ezt anyag- és szerkezetdiagnosztikai, anyaginformatikai, anyagvizsgálati, automatizálási, energiagazdálkodási, hulladékgazdálkodási, ipari marketing menedzsment, környezetvédelmi, minőségirányítási specialitásokkal;
 • diplomamunka:
  20 kredit.

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:
az anyagmérnöki alapképzési szak, a felsőoktatásról szóló 1993. LXXX. évi törvény szerinti főiskolai szintű anyagmérnöki, és a kohómérnöki alapképzési szak.

Az alábbiak szerint meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető:

 • a műszaki képzési terület alapképzési szakjai, a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű műszaki alapképzési szakok, ebben az esetben a jelentkezőnek legalább 40 kredittel (ezen belül matematikából legalább 12, szakmai ismeretekből legalább 20 kredittel) kell rendelkezni.
 • a természettudomány és a gazdaságtudományok képzési területek alapképzési szakjai. Ebben az esetben a jelentkezőnek 60 kredittel kell rendelkezni az alábbi területekről:
 • természettudományi ismeretek (matematika, fizika, kémia) területéről 20 kredit;
 • gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtani és menedzsmentismeretek, környezetvédelem, minőségbiztosítás, munkavédelem, jogi ismeretek) területéről 10 kredit;
 • anyagtudományi és anyagtechnológiai ismeretek (anyagok szerkezete és tulajdonságai, tulajdonság- és szerkezetvizsgálat, anyagkárosodás) területéről 15 kredit;
 • műszaki ismeretek (műszaki ábrázolás, géprajz, gépszerkezettan, informatika, elektrotechnika, mechanika, méréstechnika, műszerezés, automatizálás, energiagazdálkodás) területéről 15 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján a felsorolt területeken legalább 30 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

Szakmai gyakorlat

Az intézményen kívül teljesítendő szakmai gyakorlat kritériumfeltétel. A szakmai gyakorlat külső szakmai gyakorló helyen, intézményben, erre alkalmas szervezetnél, vagy felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen teljesítendő.

A hallgatók a képzés során egy 4 hetes nyári szakmai gyakorlaton vesznek részt.

Idegennyelvi követelmények

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

120 kredit

Prof. Dr. Palotás Árpád Bence

Dékán, Anyag- és Vegyészmérnöki Kar

dekan_avk

Meggyőződésem, hogy a több évszázados történelmi hagyományokkal rendelkező karunkon a XXI. században elvárható minőségű tudást kínálunk, igy hallgatóink nagyszerű szakemberekké válhatnak. Ha ez a lehetőség vonzó, és érdekel az anyagtudomány vagy a vegyészet, jelentkezz az Anyag- és Vegyészmérnöki Karra, szeretettel várunk!

Prof. Dr. Palotás Árpád Bence

avk_01
avk_02
avk_03
avk_04
avk_05
avk_06
avk_07
avk_08
avk_09

Jövőkép

A végzettjeink az anyagok – például fémek, kerámiák, műanyagok – szerkezetének és ezen anyagokhoz kapcsolódó gyártástechnológiák szakemberei. Képesek azon folyamatok felismerésére melyek a gyártás vagy az adott termék élettartama során tönkremenetelt okoznak, ezért nagy hatékonysággal tudnak káreseteket megoldani és az itt szerzett tapasztalatokat hasznosítani új, korszerű szerkezetű anyagokat fejleszteni, tervezni és gyártani, valamint kutatni ezek felhasználási lehetőségeit.

A szakot meghirdető kar

Anyag- és Vegyészmérnöki Kar

Az Anyag- és Vegyészmérnöki Kar története az egyetem ősének, a selmecbányai bányászati-kohászati iskolának megalapításáig, 1735-ig nyúlik vissza. Az egyetem átalakítása és az új társadalmi és szakmai kihívások miatt az oktatási struktúrát átalakították és újabb szakok, szakirányok indítása valósult meg. A célok megvalósítása érdekében a kar első lépésként megváltoztatta nevét: a Kohómérnöki Karból előbb Anyag- és Kohómérnöki Kar, majd Műszaki Anyagtudományi Kar lett, végül 2022-ben a kar elnevezése Anyag- és Vegyészmérnöki Karrá változott.

Karunkon jelenleg négy Intézetben, a Fémtani, Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézetben, a Kémiai Intézetben, Fémelőállítási és Öntészeti Intézetben, valamint az Energia-, Kerámia- és Polimertechnológiai Intézetben folyik az oktatás és a kutatás.

A képzés csúcsaként a PhD-képzést a Kerpely Antal Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola látja el karunkon. Emellett karunkon működik és végez jelentős kutatómunkát az ELKH-ME Anyagtudományi Kutatócsoport.

Az oktatás színvonala szempontjából kiemelkedő lehetőségekkel bír az Anyag- és Vegyészmérnöki kar. Sok, nemzetközileg is elismert, minősített, oktatónk mellett két akadémikus is aktívan részt vesz karunk életében, kutatásaiban és oktatásában.

Prof. Dr. Mertinger Valéria
egyetemi tanár, szakfelelős

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír