MFK_02
Mesterképzés (MSc / MBA)

Hidrogeológus mérnök

Műszaki Föld- és Környezettudományi Kar által meghirdetett mesterszak.

A képzés megnevezése
Hidrogeológus mérnök
Képzési terület
Műszaki
Képzés időtartama
4 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Okleveles hidrogeológus mérnök

Áttekintés

A képzés célja

A képzés célja hidrogeológus mérnökök képzése, akik képesek a felszíni és felszín alatti vizek földtani és környezetvédelmi kérdéseinek, valamint a vízvédelmi, vízminőségvédelmi, vízbázisvédelmi, vízkárelhárítási feladatoknak, másrészt ezen feladatokhoz kapcsolódó mérnöki létesítmények (különösen épületek, mélyépítési műtárgyak, víztározók, földművek, utak, víztározók, külfejtések, mélyművelésű bányák) építésénél a hidrogeológiai, hidrológiai problémák megoldására, tudományterületükön kutatási-fejlesztési feladatok ellátására, koordinálására. Szakmai gyakorlat után alkalmasak jogszabályban, illetve a mérnöki kamarai szabályok által meghatározott tervezői, vezető tervezői jogosultságra, szakértői jogosultságra a megfelelő mérnöki szakterületen. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudás
 • Rendszerbe foglalva érti a hidrogeológia, a vízkészletgazdálkodás, a vízminőség-védelem, a vízkezelés, a vízbányászat és a vízmű üzemeltetés területén megszerzett ismereteket.
 • Széles körűen ismeri a vízgyűjtő szemléletű és ökológiai vízigényeket, figyelembe veszi a hidrogeológiai vizsgálati és monitoring eljárásokat.
 • Behatóan ismeri a mérnökgeológia és a mérnöki építéstan fogalomrendszerét és elveit és érti azok folyamatait.
 • Alkalmazói szintű ismeretekkel rendelkezik a számítógépes tervezésben és elemzésben.
 • Ismeri és érti a hidrogeológiai modellezési eljárásokat.
 • Ismeri a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, az egyenlő esélyű hozzáférés elvét, a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki és gazdasági jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető előírásait.
 • Rendelkezik a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikák ismeretével.
 • Rendelkezik általános és szakterületi menedzsmentismeretekkel az összetett tervezési munkálatok irányításához.
Képesség
 • Képes a felszín alatti víz elhelyezkedésével, mozgásával és minőségének alakulásával kapcsolatos törvényszerűségek, összefüggések megértésére, a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, a problémamegoldó technikák felhasználására.
 • Képes a tudományágban megszerzett szakmai tapasztalat ismereti határairól származó információk, felmerülő új problémák feldolgozására, vízföldtani értelmezésre.
 • Képes szakmailag magas szinten önállóan megtervezni és végrehajtani az aktuális feladatokat a felszín alatti vizek kutatásával, feltárásával és hasznosításával, valamint kút hidraulikai kérdésekkel kapcsolatban.
 • Képes a vízbeszerzési eljárások és a korszerű kútkiképzési technológiák hatékony alkalmazására.
 • Képes a vízellátással és vízkezeléssel kapcsolatos tervezési, méretezési ismeretek és technológiák magas szintű alkalmazására.
 • Felkészült a komplex vízkészlethasználati, vízvédelmi és vízbázisvédelmi feladatok megoldására.
 • Felkészült a geotechnikai problémák feltárására és azok megoldására.
 • Képes a bányászati és a munkatér víztelenítési problémák magas szintű megoldására.
 • Képes a felszín alatti vízáram rendszerek hidrodinamikai és transzport modellezésére.
 • Felkészült a vonatkozó hazai és európai szakmai, környezetvédelmi és természetvédelmi jogi szabályozás hatékony alkalmazására.
 • Képes az Európai Unió víz keretirányelvnek megfelelő ökológiai szemlélet érvényesítésére.
 • Képes az Európai Unió jogszabályainak megfelelő munkavégzésre, együttműködésre az Európai Unió víz keretirányelv szabta feladatok megoldására külföldi partnerekkel.
 • Önállóan képes kutatási-fejlesztési és szakértői feladatokban való részvételre, azok irányítására a hidrogeológiai szakterületen.
 • Felkészült komplex tervezési munkák irányítására és projektmenedzseri feladatok ellátására, illetve azokban való részvételre vízgazdálkodási és vízellátási szakterületeken.
 • Kreatív problémakezeléssel összetett feladatok rugalmas megoldására is képes, alkalmas csoportmunkában való helytállásra, a megoldandó problémákkal foglalkozó egyéb szakterületek (különösen környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, humánegészségügy, építőipar) képviselőivel való együttgondolkozásra és hatékony közös munkára, együttműködésre.
Attitűd
 • Nyitott és fogékony a műszaki földtudományi és környezetmérnöki szakterületeken zajló szakmai és technológiai módszertani fejlesztés megismerésére, a földtani problémák mérnöki szemléletű megoldására, aktív fejlesztésükben való közreműködésére.
 • Nyitott és érzékeny a környezettel és a környezeti elemekkel kapcsolatban felmerülő problémákra és a fenntarthatósági kérdésekre.
 • Megfelelő motivációval rendelkezik a gyakran változó munka-, földrajzi és kulturális körülmények közötti tevékenységek végzésére.
 • Hivatástudata, szakmai szolidaritása elmélyült.
 • Elkötelezett az élethosszig tartó tanulás, a sokszínűség és az értékalapúság mellett.
 • Tiszteletben tartja és tevékenységében követi a munka- és szakmai kultúra etikai elveit és írott szabályait, és képes ezek betartására kisebb munkacsoportok irányítása során is.
 • Munkája során a biztonsági egészségvédelmi, környezetvédelmi, minőségbiztosítási és ellenőrzési követelményrendszereket betartja és betartatja.
 • Munkája során jellemzi az intuíció, módszeresség és tanulási készség.
 • A műszaki, mérnöki beállítottság mellett természettudományos érdeklődést is mutat.
Autonómia és felelősség
 • Szakmai problémák megoldása során önállóan és kezdeményezően lép fel.
 • Felelősséggel viseltetik a környezettudatosság terén.
 • Döntéseit körültekintően, más (elsősorban jogi, közgazdasági, energetikai és környezetvédelmi) szakterületek képviselőivel konzultálva, önállóan hozza, melyekért felelősséget vállal.
 • Döntései során figyelemmel van a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, az egyenlő esélyű hozzáférés elvére és alkalmazására, a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki, gazdasági és jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető előírásaira.
 • Elkötelezett a fenntartható természeti erőforrás gazdálkodás gyakorlata mellett.
 • Felelősséget vállal a szakvéleményében közölt megállapításokért és szakmai döntéseiért, az általa, illetve irányítása alatt végzett munkafolyamatokért.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • A képzés megnevezése: hidrogeológus mérnöki mesterképzési szak
 • A képzés kódja:
 • A képzés besorolása: műszaki képzési terület
 • Szakirányok:
 • Megszerezhetı végzettség, szint és annak ISCED besorolása: mesterfokozat (ISCED 5A)
 • Megszerezhetı szakképzettség: okleveles hidrogeológus mérnök
 • A képzés nyelve: magyar, angol
 • A képzés helye: székhelyen (Miskolc)
 • Képzési idő: 4 félév
 • A képzés során megszerzendő kreditek száma: 120 kredit
 • A nyilvántartásba vétel ideje:
  OH-FHF/630-4/2009. sz. határozat jogerőre emelkedése
 • A meghirdetés kezdő tanéve: 2009/2010. tanév
 • A meghirdetés utolsó tanéve:
 • Képzési együttmőködések:
 • A képzés közös képzés keretében történő megvalósítására vonatkozó adatok:
 • Közös képzés esetén az adminisztrációt ellátó intézmény azonosítója:
 • Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem
 • A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai:
  Szenátus 277/2008. számú határozata (2008. június 12.)
  MAB 2009/1/VIII/14. sz. határozat
 • Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Dr. Szőcs Péter, 72132371039
 • Képzési és kimeneti követelmény: 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet
pdf
pdf
Dr. Szalontai Lajos
oktatási dékánhelyettes

Szakkal kapcsolatos kérdések

A/4
épület, fsz., 28.
Gaszner Emília
dékáni referens

Szakkal kapcsolatos kérdések

A/4
épület, fsz., 28.

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, melyekből a szak felépül

Természettudományi ismeretek
8-12 kredit

 • matematika,
 • mechanika,
 • műszaki fizika,
 • kémia,
 • műszaki informatika

Műszaki földtudományi szakismeretek
16-22 kredit

 • ásványtan-geokémia,
 • alkalmazott földtan és geofizika,
 • geotechnikai és mélyépítési ismeretek

Általános vízföldtani ismeretek
10-14 kredit

 • hidrogeológia,
 • kúthidraulika,
 • vízkutatás,
 • hidrográfia,
 • általános és műszaki hidrológia,
 • vízkészlet-gazdálkodás

Alkalmazott vízföldtani szakismeretek
10-14 kredit

 • geotermika,
 • vízkémia,
 • vízbiológia,
 • vízföldtani adatfeldolgozás,
 • hidrodinamikai és transzport modellezés

Vízellátási ismeretek
7-12 kredit

 • vízművek,
 • vízbányászat,
 • vízellátás,
 • víztisztítás,
 • szennyvíztisztítás

Környezetvédelemi ismeretek
5-9 kredit

 • környezeti kockázatelemzés,
 • kármentesítés,
 • környezetvédelmi geotechnika,
 • hulladékelhelyezés,
 • vízminőség-védelem

Gazdasági és humán ismeretek
10-15 kredit

 • menedzsment,
 • HSE ismeretek,
 • szakterületi jogi és gazdasági ismeretek,
 • kommunikáció
Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat legalább négy hét időtartamú szakmai gyakorlóhelyen szervezett gyakorlat, melynek további követelményeit a tanterv határozza meg. A szakmai gyakorlat kritériumkövetelmény.

Idegennyelvi követelmények

A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

120 kredit

Prof. Dr. Mucsi Gábor

dékán, Műszaki Föld- és Környezettudományi Kar

dekan_mfk

Karunk több mint 300 éves múltra tekint vissza, amely bizonyítja a szakembereink iránti folyamatos igényt. A fejlődő gazdaság miatt nő a nyersanyag-, energia- és vízigény, ezért a bányászatnak is alkalmazkodnia kell. A közeljövőben olyan globális kihívásokat kell megoldani, mint az alacsony szén-dioxid kibocsátás, a körforgásos gazdaság, a vízbányászat vagy a környezetbarát bányászat. Karunk oktatói és kutatói ezen kihívásokra és azok megoldására készítik fel hallgatóinkat!

Prof. Dr. Mucsi Gábor

mfk_01
mfk_02
mfk_03
mfk_04
mfk_05
mfk_06
mfk_07

Jövőkép

A különböző típusú felszíni és felszín alatti szennyeződések miatt a vízigények mennyiségi és minőségi kielégítése egyre nagyobb kihívást jelent. Jelentős mértékben növekedik azon műszaki feladatok száma is, amelyek megoldásához mérnökgeológiai ismeretekre van szükség. Az Európai Unióhoz való csatlakozás óta a Víz Keretirányelv fogalmaz meg fontos feladatokat vízkészleteinket illetően. A vízkészletekkel foglalkozó szakemberek számára az egyik legfontosabb cél az, hogy a jogszabályban rögzített módon felszíni és felszín alatti vizeinket jó állapotba hozzuk hosszú távon biztosítva ezzel többek között a biztonságos ivóvízellátást. Hazánkban a megújuló energiaforrások részarányának növelésében egyre fontosabb szerepet kap a geotermikus energia hasznosítása, mely elképzelhetetlen a felszín alatti vízkészletek védelme nélkül.

A szakot meghirdető kar

Műszaki Föld- és Környezettudományi Kar

„Fedezz fel többet FÖLDÜNKRŐL, amin élünk és amiből élünk!”
A földtudományok világa a 21. század legnagyobb környezeti, gazdasági, társadalmi problémáira, kihívásaira keres válaszokat és kínál megoldásokat. A természeti erőforrások, az ásványi nyersanyagok, az energiahordozók felkutatása, hosszú távú hasznosítása, megóvása és kezelése magas szintű mérnöki ismereteket igényel. Karunk a föld- és környezettudományok oktatásának legszélesebb spektrumát fogja át Magyarországon a bányászattól, a hulladékgazdálkodáson, a környezetvédelmen, az olaj- és gáziparon, valamint a földrajzon át egészen a geológiáig, geofizikáig és a hidrogeológiáig.

Dr. Madarász Tamás
egyetemi docens

Szakfelelős

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír