AJK
Szakirányú továbbképzés

Compliance (megfelelési) szakjogász

Állam- és Jogtudományi Kar által meghirdetett szakirányú továbbképzés.

A képzés megnevezése
Compliance (megfelelési) szakjogász
Képzési terület
Jogi
Képzés időtartama
2 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Compliance (megfelelési) szakjogász

Áttekintés

A képzés célja

A képzés a compliance területtel foglalkozó, vagy az iránt érdeklődő jogászoknak nyújt átfogó elméleti és gyakorlati tudást minden olyan kérdést illetően, amely a témakörhöz köthető. A képzés célja ennek érdekében egyrészt a compliance szervetettel és tevékenységgel összefüggő átfogó elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzése, továbbá annak egyes részterületeire (különösen a pénzügyi és adójog, bankjog, fogyasztóvédelem, vállalatok ellenőrzése, költségvetési szervek ellenőrzése, büntetőjogi compliance, környezetjogi compliance, adatvédelmi és munkajogi compliance) vonatkozó szabályozási keretek és jó gyakorlatok megismerése, valamint a compliance tevékenység gyakorlásához szükséges alapvető kompetenciák elsajátítása a kommunikáció, a kérdezéstechnika, valamint a konfliktus- és stresszkezelés területein.

A szakképzettség oklevélben történő angol nyelvű megjelölése:
Master in Compliance (Master of Laws LL.M.).

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudása
 • ismeri és megérti a compliance-hez kötődő elméleti és gyakorlati ismereteket, a kapcsolódó jogintézmények elvi hátterét és a gyakorlati működés fajtáit;
 • elsajátítja a compliance jogszabályi kereteit, annak gyakorlati megvalósításához szükséges ismereteket;
 • az elmélet mellett gyakorlati tudással is rendelkezik;
 • ismeri a compliance fogalmi készletének, elméletének, módszerének meghatározó alapelemeit;
 • ismeri a vonatkozó nemzetközi és európai uniós dokumentumok elveit, mechanizmusait;
 • ismeri a compliance egyes speciális szabályozási és működési logikáit, a szakjogi terminológiákat;
 • ismeri a compliance szabályozási kereteit, védelmi mechanizmusait hazai szinten.
Képességei
 • a compliance munka során felmerülő problémák felismerésére és kezelésére;
 • alkalmazni a compliance legfontosabb terminológiáit, eljárásrendjét az azokkal összefüggő feladatok végrehajtása során;
 • felismerni és kezelni a compliance kockázatokat,
 • alkalmazni a gyakorlatban a compliance ismereteket;
 • alkalmazni a compliance munka során alkalmazandó jogszabályokat;
 • az elméleti ismereteket a konkrét jogi szakterülethez kapcsolni és a gyakorlatban alkalmazni;
 • biztosan kezelni a compliance-terminológiákat;
 • alkalmazni a konfliktuskezelési, stresszkezelési és kérdezési technikákat;
 • felismerni a jogilag releváns információkat a compliance területén.
Attitűdje
 • nyitott a folyamatos szakmai továbbképzésre;
 • érzékeny a szakmai és a társadalmi problémákra;
 • a feladatok megoldását, a döntéseket a munkatársak véleményének megismerésével végzi és hozza meg;
 • munkája végzése során figyelembe veszi és érvényesíti a hatékonyság, a demokratikus szemléletmód, valamint a társadalmi szolidaritás követelményrendszerét;
 • váratlan döntési helyzetekben is a jogszabályoknak és az etikai normáknak a teljes körű figyelembevételével hoz döntéseket;
 • nyitott a compliance területével összefüggő új jogi módszerek megismerésére, valamint megoldások keresésére az ismeretlen problémák megoldása esetén;
 • törekszik a folyamatosan változó jogszabályok naprakész ismeretének a megszerzésére; továbbá
 • elkötelezett az igényes és minőségi munkára.
Autonómiája és felelőssége
 • tudatosan törekszik az önfejlesztésre;
 • felelősséget vállal a köz érdekében végzett munkáért;
 • elfogadja a szakmai együttműködés kereteit, a rá háruló szerepeket;
 • munkája során figyelemmel kíséri az emberi jogok védelméhez kapcsolódó jogszabályi változásokat; valamint
 • önállóan és pontosan végzi a munkáját.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • A képzés megnevezése: Compliance (megfelelési) szakjogász szakirányú továbbképzés
 • A képzés kódja: TTOVCSF
 • A képzés helye: Miskolc
 • A képzés nyelve: magyar
 • A képzés munkarendje: levelező
 • Szakirány(ok):
 • Specializáció(k):
 • Műveltségterület(ek):
 • A meghirdetés kezdő tanéve:
  FNYF/399-3/2019. sz. határozat (2019. május 20.) szerint
 • A meghirdetés utolsó tanéve:
 • Képzési együttműködések:
 • A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai:
  ME 221/2018. számú szenátusi határozat (2018. november 29)
pdf
pdf
Takács Rita
Szakkal kapcsolatos kérdések
A/6
épület, 15.

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

A képzés a következő ismeretköröket öleli fel:

Alapozó modul
7 kredit:

 • Compliance alapismeretek
  4 kredit
 • Jogi személyek és egyéb szervezetek vezetőinek felelőssége
  3 kredit

Speciális szakismeretek modul
36 kredit:

 • Pénzügyi és adójogi compliance I.
  4 kredit
 • Pénzügyi és adójogi compliance II.
  4 kredit
 • Vállalati compliance I.
  4 kredit
 • Vállalati compliance II.
  4 kredit
 • Büntetőjogi compliance I.
  4 kredit
 • Büntetőjogi compliance II.
  4 kredit
 • Munkajogi compliance
  4 kredit
 • Környezetjogi compliance
  4 kredit
 • Adatvédelmi compliance
  4 kredit

Speciális kompetenciák és gyakorlati ismeretek modul
11 kredit:

 • Bevezetés a kommunikáció és kérdezéstechnika gyakorlatába
  3 kredit
 • A konfliktus- és stresszkezelés alapjai
  3 kredit
 • Hazai és nemzetközi jó gyakorlatok
  5 kredit

Szakdolgozat:
6 kredit

Idegennyelvi követelmények

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

60 kredit

Prof. Dr. Csák Csilla

Dékán, Állami és Jogtudományi Kar

dekan_ajk

A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara – az ország negyedik jogi karaként – 1981-ben indult. Az évtizedek során bizonyítottan előkelő helyet vívott ki a jogi karok között magas színvonalú, széles palettájú képzéseivel. Aki egyszer hallgatóként belépett a campus területére és tagja lett az évszázados diákhagyományokat ápoló közösségnek, az sohasem felejti el a kart és a Miskolci Egyetemet. Karunk szlogenjével várjuk a miskolci jogi karon: „Karriered kapuja nyitva áll!”

Prof. Dr. Csák Csilla

ajk_01
ajk_02
ajk_03
ajk_04
ajk_05
ajk_06
ajk_07

Jövőkép

A képzés fontos célja, hogy – eleget téve az Európai Unió elvárásainak illetve a szakemberek és a felvevőpiaci szereplők igényeinek – komplex módon, gyakorlatorientált formában, szakmaelméleti és kompetencia-fejlesztő modulok biztosításával nyújtson a gyakorlatban is használható, hazai és nemzetközi tudásbázison alapuló értékes végzettséget. Az Állam- és Jogtudományi Kar fontos előrelépést tett a compliance mint önálló szakterület ma még hiányzó szakmai kompetencia- és képzettségi sztenderdjeinek meghatározása terén, ennek továbbvitele az elsődleges cél.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

A compliance területtel összefüggő valamennyi területen – így többek között a vállalatoknál, hitel- és pénzintézeteknél, állami vagy civil szervezeteknél, európai uniós intézményeknél, nemzetközi szervezeteknél, nemzetközi nem kormányközi szervezeteknél dolgozó állami köztisztviselők, közalkalmazottak, az intézmények, szervezetek vezetői és munkatársai munkaterületén – a szakképzés során megszerzett jogi ismeretek és gyakorlat segítségével hatékonyabban tudják ellátni a speciális compliance-ismereteket igénylő feladataikat.

A szakot meghirdető kar

Állam- és Jogtudományi Kar

Az Állam- és Jogtudományi Kar az ország negyedik jogi karaként jött létre és 1981-ben indította el az állam- és jogtudományi képzését. Az évtizedek során bizonyítottan előkelő helyet vívott ki a jogi karok között magas színvonalú, széles palettájú képzéseivel. A magas szintű oktatást hazai és nemzetközi szinten is elismert professzoraink garantálják. Büszkék vagyunk hallgatóinkra is. Végzett hallgatóink magas posztot töltenek be az igazságszolgáltatás, a közigazgatás, az egyetemi oktatás, a köz-, és magánszféra különböző területein, hazánkban és külföldön egyaránt.

A jogi oktatás hagyományai azonban sokkal régebb múltra tekintenek vissza, hiszen a kar továbbörökítette az 1667-ben alapított eperjesi jogakadémia hagyományait és szellemi örökségét, ahol a nemzet kiválóságai tanultak (Thököly Imre, Kossuth Lajos stb.) és országos hírű professzorok oktattak.

A jelen korban csodálatos természeti környezetben, különleges Egyetemvárosban tölthetik el napjaikat a hallgatók, ahol megtalálható szinte minden sportolási és szórakozási lehetőség, amit csak tovább erősít Miskolctapolca és a Bükk hegység közelsége. Aki egyszer hallgatóként belépett a campus területére és tagja lett az évszázados diákhagyományokat ápoló közösségnek, az sohasem felejti el a kart és a Miskolci Egyetemet.

Prof. Dr. Jacsó Judit
Szakfelelős
A/6
épület, 127.

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír