GEIK_02
Szakirányú továbbképzés

Nyomonkövetési rendszerfejlesztő és üzemeltető szakmérnök

Gépészmérnöki és Informatikai Kar által meghirdetett szakirányú továbbképzés.

A képzés megnevezése
Nyomonkövetési rendszerfejlesztő és üzemeltető szakmérnök
Képzési terület
Műszaki
Képzés időtartama
2 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Nyomonkövetési rendszerfejlesztő és üzemeltető szakmérnök

Áttekintés

A képzés célja

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a már megszerzett műszaki képzési területhez tartozó ismereteiket elmélyítve képesek egy vizsgált logisztikai folyamat nyomonkövetési rendszerével szembeni követelmények meghatározására, a rendszer kialakításának/továbbfejlesztésének tervezésére, az implementálás koordinálására, valamint a megvalósított rendszer üzemeltetésére.

A képzés angol nyelvű megnevezése:

 • Postgraduate Specialist Training Course in Tracking System Development and Operation.

A szakképzettség oklevélben történő angol nyelvű megjelölése:

 • Tracking System Development and Operation Engineer.

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudás

A szakon végzett

 • ismeri a logisztikai rendszerek fejlesztésének, optimalizálásának releváns módszereit;
 • ismeri a nyomonkövetési rendszerekkel szemben támasztott követelmények meghatározásának módszereit;
 • ismeri az azonosítástechnikai szabványokat, azonosítási technológiákat, valamint a szabványos adatkezelési megoldásokat;
 • ismeri a nyomonkövetési rendszerek tervezésének módszereit;
 • ismeri a nyomonkövetési rendszerek implementálásának, üzemeltetésének feladatait;
 • ismeri a nyomonkövetési rendszerek kialakításához szükséges adatbáziskezelési, adatbiztonsági módszereket;
 • ismeri a projektmenedzselési feladatokat és módszereket.
Képesség

A szakon végzett képes

 • a logisztikai rendszerek működtetése során felmerülő, a nyomonkövetési tevékenységhez kapcsolódó folyamatok összefüggéseinek, hatásmechanizmusainak felismerésére, ezek rendszerszemléletű értékelésére;
 • rendszerszemléletű gondolkodásmód alapján a nyomonkövetési rendszerrel szemben támasztott követelmények meghatározására, valamint a nyomonkövetési rendszer megtervezésére, a megvalósítás eszközeinek kiválasztására;
 • a kialakítandó nyomonkövetési rendszer implementációs, valamint üzemeltetési folyamatának meghatározására, a megvalósítás menedzselésére;
 • a nyomonkövetési rendszerek üzemeltetési feladatainak ellátására;
 • nyomonkövetési folyamattal szemben támasztott követelmények meghatározására;
 • a rendszer kialakításának/továbbfejlesztésének tervezésére, az implementálási folyamat meghatározására, valamint a megvalósítás menedzselésére;
 • az üzemeltetési feladatok meghatározására, megvalósítására.
Attitűd

A szakon végzett

 • nyitott és fogékony a nyomonkövetési szakterületen zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és elfogadására, hiteles közvetítésére;
 • törekszik a nyomonkövetés területén a fenntarthatóság, a környezettudatosság, az egészségvédelem és az energiahatékonyság követelményeinek érvényesítésére;
 • törekszik arra, hogy a munkáját rendszerszemléletű és folyamatorientált gondolkodásmód alapján komplex megközelítésben végezze.
Autonómia és felelősség

A szakon végzett

 • szakmai feladatainak megoldása során kezdeményezően lép fel, továbbá önállóan választja ki és alkalmazza a releváns problémamegoldási módszereket;
 • felelősséggel viseltetik a fenntarthatóság, az egészségvédelem és környezettudatosság terén;
 • döntései során figyelemmel van a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, az egyenlő esélyű hozzáférés elveire és alkalmazásukra, a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki, gazdasági és jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető előírásaira.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • A képzés megnevezése:
  nyomonkövetési rendszerfejlesztő és üzemeltető szakmérnök szakirányú továbbképzési szak
 • A képzés kódja: TTOVNRZ
 • A képzés besorolása: műszaki képzési terület
 • Szakirány(ok):
 • Specializáció(k): –
 • Megszerezhető szakképzettség(ek):
  nyomonkövetési rendszerfejlesztő és üzemeltető szakmérnök
 • A képzés nyelve: magyar
 • A képzés helye: székhelyen (Miskolc)
 • A képzés munkarendje: levelező
 • Képzési idő: 2 félév
 • A képzés során megszerzendő kreditek száma: 60 kredit
 • A nyilvántartásba vétel ideje:
  FNYF/168-1/2023. sz. határozat szerint
 • A meghirdetés kezdő tanéve: 2023/2024. tanév I. félév
 • A meghirdetés utolsó tanéve:
 • Képzési együttműködések:
 • A képzés közös képzés keretében történő megvalósítására vonatkozó adatok:
 • Közös képzés esetén az adminisztrációt ellátó intézmény azonosítója:
 • Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem
 • A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai:
  ME 272/2022. számú szenátusi határozat (2022. december 09.)
 • Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Tamás Péter, 71559757218
pdf
pdf
Prof. Dr. Tamás Péter
egyetemi tanár

Szakkal kapcsolatos kérdések, szakfelelős

A/5
épület, I., 107.

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

Alapozó ismeretek modul: 12-15 kredit

 • Azonosítástechnikai szabványok;
 • Azonosítási technológiák;
 • Anyagáramlási rendszerek

Speciális szakismeretek modul: 25-30 kredit

 • Adatmegosztás és adatkezelés;
 • Folyamatfejlesztési módszerek;
 • Terméknyomonkövetési rendszerek implementálása és üzemeltetése;
 • Nyomonkövetés az ipari gyakorlatban;
 • Nyomonkövetési rendszerek tervezése;
 • Logisztikai rendszerek szimulációs vizsgálata;
 • Logisztikai rendszerek optimalizálása

Kiegészítő szakismeretek modul: 8-12 kredit

 • Adatbáziskezelési ismeretek;
 • Projektmenedzsment;
 • Adatbiztonság és védelem

A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit.

Idegennyelvi követelmények

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

60 kredit

Prof Dr. Siménfalvi Zoltán

Dékán, Gépészmérnöki és Informatikai Kar

dekan_geik_01

Hallgatóink büszkék lehetnek arra, hogy egy olyan karon szereztek diplomát, amelynek több tudományterületet átfogó és integráló, multidiszciplináris képzési profilja egyedülálló a magyar felsőoktatásban. Idén eddig soha nem látott arányban, csak a legkiválóbb hallgatókat megillető kitüntetéses oklevelet adhattunk át.

Prof Dr. Siménfalvi Zoltán

53216351792_4e09cf80dd_k
52428245612_0d75bbf261_k
62_0_983
DSC07330
A modern CNC milling machine makes a large cogwheel.
engineer-check-control-automation-robot
Close up of metalworking machine

Jövőkép

A végzett hallgatók képesek:

 • egy adott gazdasági egységnél a nyomonkövetési technológiák alkalmazásával önállóan megtervezni, illetve fejleszteni a nyomonkövetési folyamatokat,
 • a digitalizáció nyújtotta lehetőségek kiaknázásával költséghatékony nyomonkövetési rendszerek és folyamatok kialakítására és működtetésére.

A hallgató a megszerzett szakképzettséggel alkalmas lesz nyomonkövetési folyamatok optimalizálására, a folyamatok hatékonyságának javítására. A megszerzett tudást hasznosíthatják termelő és szolgáltató szervezetek egyaránt.

A szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök
 • 1312 Ipari tevékenységet folytató egység vezetője
 • 1321 Szállítási, logisztikai és raktározási tevékenységet folytató egység vezetője
 • 1333 Kereskedelmi tevékenységet folytató egység vezetője
 • 2118 Gépészmérnök
 • 2139 Egyéb, máshova nem sorolható mérnök
 • 2521 Szervezetirányítási elemző, szervező
 • 2533 Kereskedelmi tervező, szervező
 • 3161 Munka- és termelésszervező
 • 3190 Egyéb műszaki foglalkozású
 • 3623 Anyaggazdálkodó, felvásárló

A szakot meghirdető kar

Gépészmérnöki és Informatikai Kar

Korszerű és innovatív mérnökképzés, Általános mérnöktől a specialistáig. 

A több mint 70 éves oktatási tapasztalattal rendelkező Gépészmérnöki és Informatikai Kar vezető szerepet tölt be a műszaki és informatikai képzési területen. A Kar célja, hogy hallgatóinak gyakorlatorientált képzést és versenyképes tudást biztosítson. Mind a műszaki, mind az informatikai képzéseinket nemzetközi szinten is kiemelkedő szakmai színvonal jellemzi, az alapképzéstől egészen a már megszerzett szakmai tudást elmélyítő, mester- illetve szakképzéseinkig. A Gépészmérnöki és Informatikai Karon diplomát szerzett mérnökeinket kimagasló lehetőségekkel várják a cégek, ipari partnerek, mivel szakjaink olyan képzettségeket adnak, amelyek az ipar és a gazdaság szélesebb területein is használhatók (például: gépipar, logisztika, járműipar, hadipar, vegyipar, energetika, elektronika, IT szektor).  

Képzéseinket az ipari partnerek igényeihez igazodva korszerűsítettük, több projektszemléletű kurzusra alapozva. A legújabb technológiai és technikai követelményekhez, ipari trendekhez igazodó, modern eszközökkel felszerelt laboratóriumoka kiváló lehetőséget biztosítanak a gyakorlatorientált képzésekhez, a hallgatók valós ipari problémákra keresve a megoldást gyarapíthatják tudásukat, szerezhetnek új szakmai kompetenciákat, fejleszthetik készségeiket. 

A továbbtanulókat 12 alapszakon várjuk: energetikai mérnöki alapszak, gazdaságinformatikus alapszak, gépészmérnöki alapszak, ipari termék- és formatervező mérnöki alapszak, járműmérnöki alapszak, logisztikai mérnöki alapszak, mechatronikai mérnöki alapszak, mérnök informatikus alapszak, műszaki menedzser alapszak, programtervező informatikus alapszak, villamosmérnöki alapszak és üzemmérnök-informatikus BProf. 

Az alapképzést követően az energetikai mérnöki, a gépészmérnöki, a logisztikai mérnöki, a mechatronikai mérnöki, a mérnök informatikus és a villamosmérnöki mesterszakos programunkat választhatják az érdeklődők.  

A harmadik képzési szinten a tudományos fokozat megszerzésére a kar két doktori iskolájában (informatikai és gépészeti tudományok) hazai és nemzetközi elismertségű oktatók részvételével, irányításával van lehetőség.  

A kar széleskörű nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, a gépészmérnöki és a mérnökinformatikus mesterképzési szakokon angol nyelvű képzés is folyik.  

A hallgatóknak lehetőségük van a duális képzésbe történő bekapcsolódásra is, melynek nagy előnye, hogy a hallgatók párhuzamosan részesülnek egyetemi oktatásban és tesznek szert komoly szakmai gyakorlatra. A Karral együttműködő ipari vállalatok száma évről évre növekszik, a kapcsolat kiterjed többek között a közös oktatásra és az ösztöndíjtámogatásokra is. Az együttműködő ipari vállalatok száma évről évre növekszik, a duális képzés keretében a Kar jelenleg több mint 100 céggel áll együttműködésben, melyek között nagy multinacionális cégek és kisebb hazai vállalkozások is megtalálhatóak. Az ipari partnerekkel közösen végzett kutatás-fejlesztési tevékenység lehetővé teszi a hallgatók ipari munkákba, projektekbe való bekapcsolódását.  

A hallgatók számos hallgatói-kutatói együttműködésben futó projekthez is csatlakozhatnak, melyekben a gépészeti, villamosmérnöki és informatikai szakterületek képviselői dolgoznak együtt, valamint a kar lehetőséget biztosít hazai és nemzetközi nyertes hallgatói csapatokmunkájába való bekapcsolódásra is. A kar kiemelt kutatás-fejlesztési fókuszterületei: adaptív adatbányászati rendszerek, erőműenergetikai szerkezetek és integritásuk, gyártó- és logisztikai hálózatok fejlesztése, integrált mérnöki rendszerek a digitális gyártásban, intelligens termelés-támogatási rendszerek, jármű hajtáslánc kutatások, robbanás-biztonságtechnika, szimulációra alapozott technológia- és termékfejlesztés.  

A hallgatói közösség igazi családként működik, felsőbb éves hallgatóink mentorként támogatják és bátorítják az alsóbb éveseket, hogy minél eredményesebben teljesítsék tanulmányaikat. A hallgatók gazdag szabadidős és kulturális programok közül választhatnak, amelyek nemcsak új, hosszú távú baráti és szakmai kapcsolatok kiépítésében lesznek segítségükre, de kiemelkedő lehetőséget biztosítanak kulturális, társadalmi és szakmai célú látókörük szélesítésében is.

Szakirányú továbbképzések

A diplomával rendelkezők részére a Gépészmérnöki és Informatikai Kar által meghirdetett szakirányú továbbképzések lehetőséget kínálnak a szakterület-specifikus ismeretek bővítésére, gyakorlatorientált elmélyítésére, melyek célja elsőlegesen a meglévő szakmai kompetenciák fejlesztése, a karrierben való előrelépés esélyének növelése, vagy egy új szakma elsajátítása. Képzési kínálatunkban jelenleg több mint 20 szakirányú továbbképzés érhető el.

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír